قارچ های گرمادوست در تولید کمپوست قارچ دکمه ای چه نقشی دارند؟

قارچ های گرمادوست در تولید کمپوست قارچ دکمه ای چه نقشی دارند؟

قارچ های گرمادوست و تولید کمپوست
فرايند كمپوست سازي در قارچ خوراكي دكمه اي سفيد شـامل دو مرحله مي باشد. در مرحله اول واكنش هـاي شـيميايي رخ مـي دهنـد و تركيبات پيچيده موجود در كاه و كلش به تركيبات ساده و قابل جـذب براي قارچ خوراكي و ميكروارگنيسم هاي گرمادوست تبديل مـي شـود. در مرحله دوم تجزيه ميكروبي مواد آلي و سنتز پروتئين هاي ميكروبي رخ مي دهد.

در اين مرحله، ميكروارگانيـسم هـاي گرمادوسـت معينـي شامل آكتينوميست ها، قارچ هاي گرمادوست و باكتري هاي گرمادوست يك محيط مطلوب براي رشد ميسليوم قارچ توليد مي كننـد و در عـين حال سوبستراي نامناسبي براي ارگانيسم هاي رقابت كننده بوجـود مـي آورند. در واقع هدف اصلي كمپوست سازي آمـاده كـردن يـك محـيط غذايي است كه رشد ميسليوم قارچ را تقويـت نمـوده و از رشـد سـاير ارگانیسم ها ممانعت نماید.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.